YuēShūyàjì 17:9

9 Qí jiè xià dào Jiāná hé de nánbiān . zaì Mǎnáxī chéngyì zhōng de zhèxie chéngyì dōu guī Yǐfǎlián . Mǎnáxī de dì jiè shì zaì hé bĕi zhí tōng dào hǎi wéizhǐ .