YuēShūyàjì 17:11

11 Mǎnáxī zaì Yǐsàjiā hé Yàshè jìng neì , yǒu bǎi shàn hé shǔ bǎi shàn de zhèn shì , yǐ bǎi lián hé shǔ yǐ bǎi lián de zhèn shì , Duōĕr de jūmín hé shǔ Duōĕr de zhèn shì . yòu yǒu sān chù shāngāng , jiù shì yǐn Duōĕr hé shǔ yǐn Duōĕr de zhèn shì . Tānà de jūmín hé shǔ Tānà de zhèn shì , Mǐjíduō de jūmín hé shǔ Mǐjíduō de zhèn shì .