YuēShūyàjì 18:13

13 Cóng nàli wǎng nán jiē lián dào Lùsī , tiē jìn Lùsī ( Lùsī jiù shì Bótèlì ) , yòu xià dào yà tā lǜ Yàdá , kàojìn xià Bǎihélún nánbiān de shān .