YuēShūyàjì 18:4

4 Nǐmen mĕi zhīpaì dāng xuǎnjǔ sān gèrén , wǒ yào dǎfa tāmen qù , tāmen jiù yào qǐshēn zǒu biàn nà dì , àn zhe gè zhīpaì yīngdé de dì yè xiĕ míng ( huò zuò huà tú ) , jiù huí dào wǒ zhèlǐ lái .