YuēShūyàjì 18:5

5 Tāmen yào jiāng dì fēn zuò qī fēn . Yóudà réng zaì nánfāng , zhù zaì tāde jìng neì . Yūesè jiā réng zaì bĕi fāng , zhù zaì tāde jìng neì .