50 Shì zhào Yēhéhuá de fēnfu , jiāng Yuēshūyà suǒ qiú de chéng , jiù shì Yǐfǎlián shān dì de Tíngná Xīlā chéng , gĕi le tā . tā jiù xiū nà chéng , zhù zaì qízhōng .