YuēShūyàjì 21:3

3 Yúshì Yǐsèliè rén zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu de , cóng zìjǐ de dì yè zhōng , jiāng yǐXiàsuǒ jì de chéngyì hé chéngyì de jiāo yĕ gĕi le Lìwèi rén .