YuēShūyàjì 21:4

4 Wèi Gēxiá zú niānjiū , Lìwèi rén de jìsī , Yàlún de zǐsūn , cóng Yóudà zhīpaì , Xīmiǎn zhīpaì , Biànyǎmǐn zhīpaì de dì yè zhōng , àn jiū dé le shí sān zuò chéng .