YuēShūyàjì 21:43

43 Zhèyàng , Yēhéhuá jiāng cóng qián xiàng tāmen lièzǔ qǐshì suǒ yīngxǔ de quán dì cìgĕi Yǐsèliè rén , tāmen jiù dé le wèi yè , zhù zaì qízhōng .