YuēShūyàjì 21:44

44 Yēhéhuá zhào zhe xiàng tāmen lièzǔ qǐshì suǒ yīngxǔ de yīqiè huà , shǐ tāmen sì jìng píngān . tāmen yīqiè chóudí zhōng , méiyǒu yī rén zaì tāmen miànqián shān lì dé zhù . Yēhéhuá bǎ yīqiè chóudí dōu jiāo zaì tāmen shǒu zhōng .