YuēShūyàjì 3:16

16 Nà cóng shàng wǎng xià liú de shuǐ biàn zaì jí yuǎn zhī dì , Sǎlā dàn páng de Yàdāng chéng nàli tíng zhù , lì qǐ chéng lĕi . nà wǎng yà là bā de hǎi , jiù shì Yánhǎi , xià liú de shuǐ quán rán duàn jué . yúshì bǎixìng zaì Yēlìgē de duìmiàn guō qù le .