YuēShūyàjì 3:17

17 Tái Yēhéhuá yuē jǔ de jìsī zaì Yuēdànhé zhōng de gàn dì shàng zhàn déng , Yǐsèliè zhòngrén dōu cóng gān dì shàng guō qù , zhídào guó mín jìn dōu guō le Yuēdànhé .