YuēShūyàjì 4:10

10 Tái yuē jǔ de jìsī zhàn zaì Yuēdànhé zhōng , dĕng dào Yēhéhuá xiǎoyù Yuēshūyà fēnfu bǎixìng de shì bàn wán le , shì zhào Móxī suǒ fēnfu Yuēshūyà de yīqiè huà . yúshì bǎixìng jísù guō qù le .