YuēShūyàjì 4:8

8 Yǐsèliè rén jiù zhào Yuēshūyà suǒ fēnfu de , àn zhe Yǐsèliè rén zhīpaì de shùmù , cóng Yuēdànhé zhōng qǔ le shí èr kuaì shítou , dōu zūn Yēhéhuá suǒ fēnfu Yuēshūyà de xíng le . tāmen bǎ shítou daì guō qù , dào tāmen suǒ zhù sù de dìfang , jiù fàng zaì nàli .