9 Yuēshūyà Lìng bǎ shí èr kuaì shítou lì zaì Yuēdànhé zhōng , zaì tái yuē jǔ de jìsī jiǎo zhàn lì de dìfang . zhídào jīnrì , nà shítou hái zaì nàli .