YuēShūyàjì 5:12

12 Tāmen chī le nà dì de chūchǎn , dì èr rì mǎnǎ jiù zhǐ zhù le , Yǐsèliè rén yĕ bú zaì yǒu mǎnǎ le . nà yī nián , tāmen què chī Jiānán de de chūchǎn .