YuēShūyàjì 5:14

14 Tā huídá shuō , bú shì de , wǒ lái shì yào zuò Yēhéhuá jūnduì de yuán shuaì . Yuēshūyà jiù fǔfú zaì dì xià baì , shuō , wǒ zhǔ yǒu shénme huà fēnfu púrén .