15 Yēhéhuá jūnduì de yuán shuaì duì Yuēshūyà shuō , bǎ nǐ jiǎo shàng de xié tuō xià lái , yīnwei nǐ suǒ zhàn de dìfang shì shèng de . Yuēshūyà jiù zhào zhe xíng le .