YuēShūyàjì 6:18

18 Zhìyú nǐmen , wù yào jǐnshèn , bùkĕ qǔ nà dàng miè de wù , kǒngpà nǐmen qǔ le nà dàng miè de wù jiù liánlĕi Yǐsèliè de quán yíng , shǐ quán yíng shòu zhòuzǔ .