YuēShūyàjì 6:20

20 Yúshì bǎixìng hūhǎn , jìsī yĕ chuī jiǎo . bǎixìng tīngjian jiǎo shēng , biàn dàshēng hūhǎn , chéngqiáng jiù tā xiàn , bǎixìng biàn shàng qù jìn chéng , gèrén wǎng qián zhí shàng , jiāng chéng duó qǔ .