YuēShūyàjì 7:5

5 Yì chéng de rén jī shā le tāmen sān shí liù rén , cóng chéng mén qián zhuīgǎn tāmen , zhídào Shìbālín , zaì xià pō shā baì tāmen . zhòng mín de xīn jiù xiāohuà rú shuǐ .