YuēShūyàjì 7:3

3 Tāmen huí dào Yuēshūyà nàli , duì tā shuō , zhòng mín bú bì dōu shàng qù , zhǐyào èr sān qiā rén shàng qù jiù néng gōng qǔ Aì chéng . bú bì laó léi zhòng mín dōu qù , yīnwei nàli de rén shǎo .