YuēShūyàjì 8:20

20 Aì chéng de rén huí tóu yī kàn , búliào , chéng zhōng yān qì chōng tiān , tāmen jiù wúlì xiàng zuǒ xiàng yòu taópǎo . nà wǎng kuàngyĕ taópǎo de bǎixìng biàn zhuǎn shēn gōngjī zhuīgǎn tāmende rén .