33 Yǐsèliè zhòngrén , wúlùn shì bĕn dì rén , shì jìjū de , hé zhǎnglǎo , guān zhǎng , bìng shĕnpàn guān , dōu zhàn zaì yuē jǔ liǎng páng , zaì tái Yēhéhuá yuē jǔ de jìsī Lìwèi rén miànqián , yī bàn duì zhe Jīlìxīn shān , yī bàn duì zhe Yǐbālù shān , wéi Yǐsèliè mín zhùfú , zhēng rú Yēhéhuá púrén Móxī xiānqián suǒ fēnfu de .