YuēShūyàjì 9:23

23 Xiànzaì nǐmen shì beì zhòuzǔ de . nǐmen zhōngjiān de rén bì duàn bú le zuò núpú , wéi wǒ shén de diàn zuò pǐ chái tiǎo shuǐ de rén .