2 Speak unto kol Adat Bnei Yisroel, and say unto them, Ye shall be kedoshim (holy ones): for I Hashem Eloheichem am kadosh.