2 Also, thou ben adam, thus saith Adonoi Hashem unto Eretz Yisroel: Ketz (End), the End is come upon the four corners of ha’aretz.