16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον · Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ · Ναί, κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ · Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.