17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον · Σίμων Ἰωάννου, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον · Φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ · Κύριε, πάντα σὺ ⸃ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Βόσκε τὰ πρόβατά μου.