Luke 21

1 Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν ⸃ πλουσίους.
2 εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ λεπτὰ δύο,
3 καὶ εἶπεν · Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη ⸃ πλεῖον πάντων ἔβαλεν ·
4 πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλεν.
5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται εἶπεν ·
6 Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται.
7 Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες · Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι;
8 ὁ δὲ εἶπεν · Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε · πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες · Ἐγώ εἰμι καί · Ὁ καιρὸς ἤγγικεν · μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε · δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος.
10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς · Ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπ’ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,
11 σεισμοί τε μεγάλοι καὶ κατὰ τόπους ⸃ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ⸃ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ⸃ ἔσται.
12 Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ·
13 ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον.
14 θέτε οὖν ἐν ταῖς καρδίαις ⸃ ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι,
15 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ⸃ ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν.
16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν,
17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου.
18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται.
19 ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.
20 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς.
21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν,
22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.
23 οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις · ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ,
24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν.
25 Καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
26 ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.
28 ἀρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν, διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν.
29 Καὶ εἶπεν παραβολὴν αὐτοῖς · Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα ·
30 ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ’ ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν ·
31 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
32 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα γένηται.
33 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται.
34 Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ⸃ ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ ἐπιστῇ ἐφ’ ὑμᾶς αἰφνίδιος ⸃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη
35 ὡς παγίς · ἐπεισελεύσεται γὰρ ⸃ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
36 ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
37 Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν ·
38 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ.

Luke 21 Commentary

Chapter 21

Christ commends a poor widow. (1-4) His prophecy. (5-28) Christ exhorts to watchfulness. (29-38)

Verses 1-4 From the offering of this poor widow, learn that what we rightly give for the relief of the poor, and the support of God's worship, is given unto God; and our Saviour sees with pleasure whatever we have in our hearts to give for the relief of his members, or for his service. Blessed Lord! the poorest of thy servants have two mites, they have a soul and a body; persuade and enable us to offer both unto thee; how happy shall we be in thine accepting of them!

Verses 5-28 With much curiosity those about Christ ask as to the time when the great desolation should be. He answers with clearness and fulness, as far as was necessary to teach them their duty; for all knowledge is desirable as far as it is in order to practice. Though spiritual judgements are the most common in gospel times, yet God makes use of temporal judgments also. Christ tells them what hard things they should suffer for his name's sake, and encourages them to bear up under their trials, and to go on in their work, notwithstanding the opposition they would meet with. God will stand by you, and own you, and assist you. This was remarkably fulfilled after the pouring out of the Spirit, by whom Christ gave his disciples wisdom and utterance. Though we may be losers for Christ, we shall not, we cannot be losers by him, in the end. It is our duty and interest at all times, especially in perilous, trying times, to secure the safety of our own souls. It is by Christian patience we keep possession of our own souls, and keep out all those impressions which would put us out of temper. We may view the prophecy before us much as those Old Testament prophecies, which, together with their great object, embrace, or glance at some nearer object of importance to the church. Having given an idea of the times for about thirty-eight years next to come, Christ shows what all those things would end in, namely, the destruction of Jerusalem, and the utter dispersion of the Jewish nation; which would be a type and figure of Christ's second coming. The scattered Jews around us preach the truth of Christianity; and prove, that though heaven and earth shall pass away, the words of Jesus shall not pass away. They also remind us to pray for those times when neither the real, nor the spiritual Jerusalem, shall any longer be trodden down by the Gentiles, and when both Jews and Gentiles shall be turned to the Lord. When Christ came to destroy the Jews, he came to redeem the Christians that were persecuted and oppressed by them; and then had the churches rest. When he comes to judge the world, he will redeem all that are his from their troubles. So fully did the Divine judgements come upon the Jews, that their city is set as an example before us, to show that sins will not pass unpunished; and that the terrors of the Lord, and his threatenings against impenitent sinners, will all come to pass, even as his word was true, and his wrath great upon Jerusalem.

Verses 29-38 Christ tells his disciples to observe the signs of the times, which they might judge by. He charges them to look upon the ruin of the Jewish nation as near. Yet this race and family of Abraham shall not be rooted out; it shall survive as a nation, and be found as prophesied, when the Son of man shall be revealed. He cautions them against being secure and sensual. This command is given to all Christ's disciples, Take heed to yourselves, that ye be not overpowered by temptations, nor betrayed by your own corruptions. We cannot be safe, if we are carnally secure. Our danger is, lest the day of death and of judgment should come upon us when we are not prepared. Lest, when we are called to meet our Lord, that be the furthest from our thoughts, which ought to be nearest our hearts. For so it will come upon the most of men, who dwell upon the earth, and mind earthly things only, and have no converse with heaven. It will be a terror and a destruction to them. Here see what should be our aim, that we may be accounted worthy to escape all those things; that when the judgements of God are abroad, we may not be in the common calamity, or it may not be that to us which it is to others. Do you ask how you may be found worthy to stand before Christ at that day? Those who never yet sought Christ, let them now go unto him; those who never yet were humbled for their sins, let them now begin; those who have already begun, let them go forward and be kept humbled. Watch therefore, and pray always. Watch against sin; watch in every duty, and make the most of every opportunity to do good. Pray always: those shall be accounted worthy to live a life of praise in the other world, who live a life of prayer in this world. May we begin, employ, and conclude each day attending to Christ's word, obeying his precepts, and following his example, that whenever he comes we may be found watching.

Luke 21 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.