Matthew 24

1 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ ·
2 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς · Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.
3 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ’ ἰδίαν λέγοντες · Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος.
4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς · Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ ·
5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες · Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων · ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε · δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος.
7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους ·
8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
9 Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους ·
11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσιν πολλούς ·
12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὁ ἀναγινώσκων νοείτω,
16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη,
17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον ⸃ αὐτοῦ.
19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ ·
21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται.
22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ · διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ · Ἰδοὺ ὧδε ὁ χριστός, ἤ · Ὧδε, μὴ πιστεύσητε ·
24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς ·
25 ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.
26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν · Ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε · Ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε ·
27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ·
28 ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.
29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.
30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς ·
31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ’ ἄκρων οὐρανῶν ἕως τῶν ἄκρων αὐτῶν.
32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν · ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ·
33 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.
35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν.
36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος.
37 ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ·
38 ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
40 τότε δύο ἔσονται ⸃ ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται ·
41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.
42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
43 ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασεν διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ⸃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.
45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;
46 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα ⸃·
47 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.
48 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ · Χρονίζει μου ὁ κύριος,
49 καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ ⸃ μετὰ τῶν μεθυόντων,
50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει,
51 καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει · ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Matthew 24 Commentary

Chapter 24

Christ foretells the destruction of the temple. (1-3) The troubles before the destruction of Jerusalem. (4-28) Christ foretells other signs and miseries, to the end of the world. (29-41) Exhortations to watchfulness. (42-51)

Verses 1-3 Christ foretells the utter ruin and destruction coming upon the temple. A believing foresight of the defacing of all worldly glory, will help to keep us from admiring it, and overvaluing it. The most beautiful body soon will be food for worms, and the most magnificent building a ruinous heap. See ye not all these things? It will do us good so to see them as to see through them, and see to the end of them. Our Lord having gone with his disciples to the Mount of Olives, he set before them the order of the times concerning the Jews, till the destruction of Jerusalem; and as to men in general till the end of the world.

Verses 4-28 The disciples had asked concerning the times, When these things should be? Christ gave them no answer to that; but they had also asked, What shall be the sign? This question he answers fully. The prophecy first respects events near at hand, the destruction of Jerusalem, the end of the Jewish church and state, the calling of the Gentiles, and the setting up of Christ's kingdom in the world; but it also looks to the general judgment; and toward the close, points more particularly to the latter. What Christ here said to his disciples, tended more to promote caution than to satisfy their curiosity; more to prepare them for the events that should happen, than to give a distinct idea of the events. This is that good understanding of the times which all should covet, thence to infer what Israel ought to do. Our Saviour cautions his disciples to stand on their guard against false teachers. And he foretells wars and great commotions among nations. From the time that the Jews rejected Christ, and he left their house desolate, the sword never departed from them. See what comes of refusing the gospel. Those who will not hear the messengers of peace, shall be made to hear the messengers of war. But where the heart is fixed, trusting in God, it is kept in peace, and is not afraid. It is against the mind of Christ, that his people should have troubled hearts, even in troublous times. When we looked forward to the eternity of misery that is before the obstinate refusers of Christ and his gospel, we may truly say, The greatest earthly judgments are but the beginning of sorrows. It is comforting that some shall endure even to the end. Our Lord foretells the preaching of the gospel in all the world. The end of the world shall not be till the gospel has done its work. Christ foretells the ruin coming upon the people of the Jews; and what he said here, would be of use to his disciples, for their conduct and for their comfort. If God opens a door of escape, we ought to make our escape, otherwise we do not trust God, but tempt him. It becomes Christ's disciples, in times of public trouble, to be much in prayer: that is never out of season, but in a special manner seasonable when we are distressed on every side. Though we must take what God sends, yet we may pray against sufferings; and it is very trying to a good man, to be taken by any work of necessity from the solemn service and worship of God on the sabbath day. But here is one word of comfort, that for the elect's sake these days shall be made shorter than their enemies designed, who would have cut all off, if God, who used these foes to serve his own purpose, had not set bounds to their wrath. Christ foretells the rapid spreading of the gospel in the world. It is plainly seen as the lightning. Christ preached his gospel openly. The Romans were like an eagle, and the ensign of their armies was an eagle. When a people, by their sin, make themselves as loathsome carcasses, nothing can be expected but that God should send enemies to destroy them. It is very applicable to the day of judgment, the coming of our Lord Jesus ( 2 Thessalonians. 2:1 ) calling and election sure; then may we know that no enemy or deceiver shall ever prevail against us.

Verses 29-41 Christ foretells his second coming. It is usual for prophets to speak of things as near and just at hand, to express the greatness and certainty of them. Concerning Christ's second coming, it is foretold that there shall be a great change, in order to the making all things new. Then they shall see the Son of man coming in the clouds. At his first coming, he was set for a sign that should be spoken against, but at his second coming, a sign that should be admired. Sooner or later, all sinners will be mourners; but repenting sinners look to Christ, and mourn after a godly sort; and those who sow in those tears shall shortly reap in joy. Impenitent sinners shall see Him whom they have pierced, and, though they laugh now, shall mourn and weep in endless horror and despair. The elect of God are scattered abroad; there are some in all places, and all nations; but when that great gathering day comes, there shall not one of them be missing. Distance of place shall keep none out of heaven. Our Lord declares that the Jews should never cease to be a distinct people, until all things he had been predicting were fulfilled. His prophecy reaches to the day of final judgment; therefore he here, ver. 34, foretells that Judah shall never cease to exist as a distinct people, so long as this world shall endure. Men of the world scheme and plan for generation upon generation here, but they plan not with reference to the overwhelming, approaching, and most certain event of Christ's second coming, which shall do away every human scheme, and set aside for ever all that God forbids. That will be as surprising a day, as the deluge to the old world. Apply this, first, to temporal judgments, particularly that which was then hastening upon the nation and people of the Jews. Secondly, to the eternal judgment. Christ here shows the state of the old world when the deluge came. They were secure and careless; they knew not, until the flood came; and they believed not. Did we know aright that all earthly things must shortly pass away, we should not set our eyes and hearts so much upon them as we do. The evil day is not the further off for men's putting it far from them. What words can more strongly describe the suddenness of our Saviour's coming! Men will be at their respective businesses, and suddenly the Lord of glory will appear. Women will be in their house employments, but in that moment every other work will be laid aside, and every heart will turn inward and say, It is the Lord! Am I prepared to meet him? Can I stand before him? And what, in fact, is the day of judgment to the whole world, but the day of death to every one?

Verses 42-51 To watch for Christ's coming, is to maintain that temper of mind which we would be willing that our Lord should find us in. We know we have but a little time to live, we cannot know that we have a long time to live; much less do we know the time fixed for the judgment. Our Lord's coming will be happy to those that shall be found ready, but very dreadful to those that are not. If a man, professing to be the servant of Christ, be an unbeliever, covetous, ambitious, or a lover of pleasure, he will be cut off. Those who choose the world for their portion in this life, will have hell for their portion in the other life. May our Lord, when he cometh, pronounce us blessed, and present us to the Father, washed in his blood, purified by his Spirit, and fit to be partakers of the inheritance of the saints in light.

Matthew 24 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.