Revelation 14

1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν.
3 καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων · καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.
4 οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν · οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ · οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,
5 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ⸃ ψεῦδος · ἄμωμοί εἰσιν.
6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν,
7 λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ · Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι ⸃ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.
8 Καὶ ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ⸃ ἠκολούθησεν λέγων · Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.
9 Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ · Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων ⸃ καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου.
11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
12 Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.
13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης · Γράψον · Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι. ναί, λέγει ⸃ τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.
14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.
15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης · Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς.
16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης ⸃ τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.
17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ.
18 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων · Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς.
19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν.
20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

Images for Revelation 14

Revelation 14 Commentary

Chapter 14

Those faithful to Christ celebrate the praises of God. (1-5) Three angels; one proclaiming the everlasting gospel; another, the downfal of Babylon; and a third, the dreadful wrath of God on the worshippers of the beast. The blessedness of those who die in the Lord. (6-13) A vision of Christ with a sickle, and of a harvest ripe for cutting down. (14-16) The emblem of a vintage fully ripe, trodden in the wine-press of God's wrath. (17-20)

Verses 1-5 Mount Sion is the gospel church. Christ is with his church, and in the midst of her in all her troubles, therefore she is not consumed. His presence secures perseverance. His people appear honourably. They have the name of God written in their foreheads; they make a bold and open profession of their faith in God and Christ, and this is followed by suitable actings. There were persons in the darkest times, who ventured and laid down their lives for the worship and truth of the gospel of Christ. They kept themselves clean from the wicked abominations of the followers of antichrist. Their hearts were right with God; and they were freely pardoned in Christ; he is glorified in them, and they in him. May it be our prayer, our endeavour, our ambition, to be found in this honourable company. Those who are really sanctified and justified are meant here, for no hypocrite, however plausible, can be accounted to be without fault before God.

Verses 6-13 The progress of the Reformation appears to be here set forth. The four proclamations are plain in their meaning; that all Christians may be encouraged, in the time of trial, to be faithful to their Lord. The gospel is the great means whereby men are brought to fear God, and to give glory to him. The preaching of the everlasting gospel shakes the foundations of antichrist in the world, and hastens its downfal. If any persist in being subject to the beast, and in promoting his cause, they must expect to be for ever miserable in soul and body. The believer is to venture or suffer any thing in obeying the commandments of God, and professing the faith of Jesus. May God bestow this patience upon us. Observe the description of those that are and shall be blessed: such as die in the Lord; die in the cause of Christ, in a state of union with Christ; such as are found in Christ when death comes. They rest from all sin, temptation, sorrow, and persecution; for there the wicked cease from troubling, there the weary are at rest. Their works follow them: do not go before as their title, or purchase, but follow them as proofs of their having lived and died in the Lord: the remembrance of them will be pleasant, and the reward far above all their services and sufferings. This is made sure by the testimony of the Spirit, witnessing with their spirits, and the written word.

Verses 14-20 Warnings and judgments not having produced reformation, the sins of the nations are filled up, and they become ripe for judgments, represented by a harvest, an emblem which is used to signify the gathering of the righteous, when ripe for heaven, by the mercy of God. The harvest time is when the corn is ripe; when the believers are ripe for heaven, then the wheat of the earth shall be gathered into Christ's garner. And by a vintage. The enemies of Christ and his church are not destroyed, till by their sin they are ripe for ruin, and then he will spare them no longer. The wine-press is the wrath of God, some terrible calamity, probably the sword, shedding the blood of the wicked. The patience of God towards sinners, is the greatest miracle in the world; but, though lasting, it will not be everlasting; and ripeness in sin is a sure proof of judgment at hand.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO REVALATION 14

This chapter contains three visions; one of the Lamb on Mount Zion, another of the three angels preaching against Babylon, and the third of the harvest and vintage. The vision of the Lamb is in Re 14:1, which is no other than Christ, described by his similitude, as a Lamb; by the place where he was, Mount Zion; by his position there, standing, and by the company that were with him, whose number were 144,000, and their character, his Father's name written on their foreheads; at the same time a voice was heard from heaven, comparable to the sound of many waters, of thunders, and of harps: and a song sung which none learn but the above number with the Lamb, Re 14:2,3, who are described by their purity, chastity, and strict adherence to Christ; by their redemption through him; by their being the firstfruits of God and of the Lamb, and by their integrity and unblemished character, Re 14:4,5; next follows the account of the three angels; the first comes with the everlasting Gospel, to preach it to all men, loudly calling upon all to fear and worship God, and give glory to him, since he is the Creator of all, and the hour of his judgment is come, Re 14:6,7; the second proclaims the fall of Babylon, with the reason of it, Re 14:8; and the third denounces the wrath of God upon the worshippers of the beast in the most public manner, and that for ever, Re 14:9-11; and this vision is closed with some expressions, showing that, till this was done, the patience of the saints would be tried, and the true worshippers of the Lamb be discovered, and comforting them with an assurance of that rest that remains after death for the faithful followers of Christ, Re 14:12,13; after this is the vision of the harvest and vintage of the earth. The reaper is described by his form, like the son of man; by his seat, a white cloud; by a golden crown on his head, and by a sharp sickle in his hand, Re 14:14; who is called upon by an angel out of the temple to make use of his sickle, and reap, because the time of reaping was come, the harvest being ripe, Re 14:15, upon which he thrusts in his sickle, and reaps the earth, Re 14:16; after this, another angel appears out of the temple, with a sharp sickle, to whom another angel from the altar, that had power over fire, calls to make use of his sickle, and gather the clusters of the vine, since the grapes were fully ripe, Re 14:17,18; upon which he thrusts in his sickle, and gathers them, and casts them into the winepress of divine wrath, which being trodden, blood comes out of it to the horses' bridles for the space of a thousand and six hundred furlongs, Re 14:19,20.

Revelation 14 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.