21 Zacharja, de zoon van Meselemja, was poortier aan de deur van de tent der samenkomst.