10 En zijn naam zal in Israel genoemd worden: Het huis desgenen, dien de schoen uitgetogen is.