26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis.