27 En het geschiedde te dien dage, als de HEERE tot Mozes sprak in Egypteland;