2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.