1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?