13 Waarom hebt gij tegen Hem getwist? Want Hij antwoordt niet van al Zijn daden.