33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?