6 Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem!