11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;