18 En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide.