20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het; zijt niet bevreesd.