67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?