31 En Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen.