3 Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?