8 (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)