3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?