35 Waren hun getelden van den stam van Manasse twee en dertig duizend en tweehonderd.